Köpvillkor

Fokus Optik (Bruce Group AB) - PERSONDATAPOLICY

Denna persondatapolicy beskriver hur Fokus Optik(Bruce Group AB), org.nr 559133-6960, med adress Hagagatan 1, 113 48 Stockholm ("Fokus Optik"), behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta. Insamling, behandling och lagring m.m. av vissa personuppgifter kan vara lagstadgade, såsom hantering av hälsouppgifter enligt patientdatalagen, medan du i andra sammanhang (exempelvis för utsändande av marknadsföring) kan välja vilka uppgifter du lämnar till Fokus Optik och hur dessa används.

1. INSAMLING AV UPPGIFTER OM DIG

Fokus Optik samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

2. SYFTEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Fokus Optik behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

4. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Fokus Optik har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för Fokus Optiks räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt Fokus Optiks skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå Fokus Optik. I den omfattning som Fokus Optik lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till följande mottagare:

5. ÖVERFÖRING AV DINA UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Dina uppgifter kommer i vissa fall att överföras till koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer som är etablerade utanför EES, till exempel på Grönland eller i USA. Fokus Optik säkerställer att sådan överföring sker i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Det vill säga att vi säkerställer att mottagarens skyddsnivå av uppgifterna är tillräcklig, exempelvis genom användning av EU-kommissionens standardavtal.

Frågor om avtal i samband med överföring av uppgifter till länder utanför EES kan skickas till Fokus Optiks dataskyddsombud (DPO), vars kontaktuppgifter du kan se nedan under punkt 9.

6. TIDSPERIOD FÖR FÖRVARING AV DINA UPPGIFTER

Fokus Optik kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling. Som utgångspunkt kommer de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla journalplikten lagras som minst i tio (10) år efter den sista registreringen i journalen. Vissa uppgifter behöver behållas för uppfyllande av lagar om bokföringsmaterial och för att följa förmögenhetsrättsliga anspråk innan den lagstadgade preskriptionstiden löpt ut.

7. BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER FÖR ANVÄNDNING TILL MARKNADSFÖRING

Om du samtycker till att motta marknadsföringsmaterial från Fokus Optik, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din köphistorik, dina beteendedata (samlas in genom cookies på vår webbplats) eller andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av Mitt Fokus Optik. För att säkerställa att vår marknadsföring och annan kommunikation med dig är relevant för dig, kan det i samband med detta ske profilering av dina personuppgifter.

8. DINA RÄTTIGHETER

Fokus Optik har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be Fokus Optik om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till Fokus Optik, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Om Fokus Optik behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ett samtycke, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring eller behandling av hälsouppgifter, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som baserats på ditt samtycke innan du tog tillbaka det.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan under punkt 9. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av Fokus Optik och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se. www.datainspektionen.se

9. DATASKYDDSOMBUD (DPO)

Fokus Optik har utsett ett dataskyddsombud (DPO), som du kan kontakta angående alla frågor om Fokus Optiks behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns nedan.

E-post: info@fokusptik.se

10. ÄNDRINGAR AV DENNA PERSONDATAPOLICY

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta. Information kommer att finnas i butik och på fokusoptik.se. I vissa fall kommer Fokus Optik be dig att godkänna ändringarna fyra (4) veckor innan de träder i kraft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLICY FÖR PERSONDATA OCH COOKIES

Detta policydokument för persondata och cookies (“Persondatapolicy") beskriver hur Fokus Optik Bruce Group AB, org.nr 559133-6960, med adress Hagagatan 1, 11348 Stockholm ("Fokus Optik"), samlar in och använder dina personuppgifter via Fokus Optik.se (webbplatsen).

Sekretess

Dina personuppgifter behandlas alltid med sekretess, oavsett om du själv aktivt har skickat in uppgifterna eller om uppgifterna hämtats in av Fokus Optik på annat sätt.

Insamling om uppgifter om dig

I samband med detta kan vi samla in följande personuppgifter:

Syften med behandling av dina personuppgifter

Fokus Optik behandlar dina personuppgifter som ett led i sin verksamhet, för utsändande av nyhetsbrev, för marknadsföring av produkter och tjänster som Fokus Optik anser relevanta för dig, för statistik och analytiska syften, till produktutveckling och förberedelse av service samt för användning för interna och administrativa syften, såsom förebyggande av bedrägeri och administration av kundrelationen.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på dina beteendedata, som samlas in genom cookies på vår webbplats, andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av webbplatsen, och information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Vissa uppgifter behandlas i förhållande till viss lagstiftning som Fokus Optik är skyldigt att följa, till exempel patientdatalagen.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter Fokus Optik kan behandla dina personuppgifter antingen baserat på ditt tidigare, uttryckliga samtycke, för att uppfylla ett avtal med dig eller då det föreligger ett berättigat intresse och då i den utsträckning ett sådant intresse väger tyngre än ditt intresse av att sådan behandling av dina personuppgifter inte sker. Ett berättigat intresse kan bland annat vara förbättring av webbplatsen, våra produkter eller tjänster, lagring av dina meddelanden eller liknande.

Mottagare av dina uppgifter

Fokus Optik kan dela dina uppgifter med koncernbolag, samarbetspartner, leverantörer och andra tredje parter, där syftet i förekommande fall endast är att dessa ska behandla dina uppgifter åt oss. Vidarebefordran kommer alltid ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och, om det krävs, med tidigare samtycke från dig.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Dina uppgifter kan i vissa fall överföras till koncernbolag eller samarbetspartner, leverantörer eller andra tredje parter som är etablerade utanför EES, till exempel på Grönland eller i USA. Fokus Optik säkerställer att sådana överföringar endast sker i enlighet med den för det givna tillfället gällande lagstiftningen. Det innebär att vi säkerställer att mottagarens skyddsnivå av uppgifterna är tillräcklig, exempelvis genom användning av EU-kommissionens standardavtal.

Frågor om Fokus Optiks personuppgiftsbehandling kan skickas till Fokus Optiks dataskyddsombud (DPO), vars kontaktuppgifter du kan hitta nedan.

Tidsperiod för lagring av dina personuppgifter

Fokus Optik kommer endast att förvara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena med behandlingen av dina uppgifter.

Vissa uppgifter ska lagras i en bestämd tidsperiod för att uppfylla de gällande reglerna för förvaring av bokföringsmaterial, patientjournaler m.m. Som utgångspunkt kommer de personuppgifter som ingår i din journal att lagras i minst 10 år efter den sista registreringen i journalen, om inte särskilda omständigheter gör sig gällande (till exempel pågående klagomål, tvist eller rättssak).

Användning av cookies på vår webbplats

Webbplatsen använder så kallade cookies, som är små datafiler med information, som Fokus Optik placerar på din dator och som kommer ihåg dig nästa gång du besöker webbplatsen.

Cookies hjälper till att förbereda din upplevelse på webbplatsen, så att vi kan inrikta våra budskap specifikt till dig, till exempel använda ditt beteende på vår webbplats för att rikta marknadsföringen till dig. I detta syfte kan det användas cookies från tredje parter, till exempel sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram.

Om du använder webbplatsen, kan vi genom denna service förenkla för dig, eftersom du får möjlighet att bli inloggad från gång till gång.

Cookies används dessutom för att samla in statistik. Här använder vi för närvarande Google Analytics för att hämta uppgifter om användningen av webbplatsen, t.ex. registrera hur de olika funktionerna används eller hur våra besökare navigerar på sidan.

För ytterligare information kan du se en lista över de cookies som används för webbplatsen här.

Det kan påverka webbplatsens funktioner, om du väljer bort cookies. Många av de interaktiva funktionerna som webbplatsen erbjuder baseras på cookies. Blockering eller radering av cookies kan därför förhindra dessa funktioner att verka eller reducera dess användbarhet.

Om du inte önskar att Fokus Optik ska spara ovannämnda uppgifter om dig, kan du slå av cookies i inställningarna på din webbläsare. Detta görs på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder. Välj din webbläsare nedan för att läsa hur du gör:

Dina rättigheter

Fokus Optik har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be Fokus Optik om att få information om behandling av dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till Fokus Optik, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Om Fokus Optik behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ett samtycke, t.ex. samtycke till direkt marknadsföring, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som baserats på ditt samtycke innan du tog tillbaka det.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte är har lösts av Fokus Optik och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, www.datainspektionen.se

Dataskyddsombud (DPO)

Fokus Optik har utsett ett dataskyddsombud (DPO), som du kan kontakta angående alla frågor om Fokus Optiks behandling av dina personuppgifter och om utövande av dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns nedan.

E-post: info@fokusoptik.se

Ändringar av denna persondatapolicy

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Om det handlar om väsentliga ändringar, kommer du att uttryckligen informeras om detta, t.ex. genom ett tydligt meddelande på webbplatsen och i vissa fall kommer Fokus Optik att be dig om att godkänna ändringarna 4 veckor innan de träder i kraft.